top of page

Nowa polityka prywatności

Zaktualzowaliśmy naszą politykę prywatności zgodnie z wytycznymi obowiązującego od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „RODO”).

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że LUKKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63 w Warszawie, kod pocztowy 00-116 (dalej: „Spółka”) przetwarza dane osobowe uzyskane od Państwa w ramach łączącej nas współpracy, a także informacje o danych osobowych pozyskane ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu).
Z uwagi na fakt, iż wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych, wypełniając obowiązki nałożone na administratorów przez RODO, przedstawiamy poniżej wszystkie istotne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LUKKA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63 w Warszawie, kod pocztowy 00-116.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa, lub pocztą elektroniczną pod adresem: info@creativebtl.com.
To właśnie Administrator jest podmiotem, który decyduje w jakim celu i w jaki sposób wykorzystuje dane i informuje Państwa o tym.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA


2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu i w celu realizacji łączącej nas umowy / współpracy. W tym zakresie będą np. wystawiane i przechowywane umowy oraz faktury i dokumenty księgowe, w tym korespondencja mailowa, a także odpowiedzi na Państwa ewentualne reklamacje, zapytania i problemy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;


3. Państwa dane osobowe są przetwarzane także w oparciu o wymagające tego przepisy prawa, takie jak m.in. przepisy prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;


4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych), dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, oraz przechowywanie danych w celu zapewnienia ich rozliczalności (to znaczy wykazania spełnienia przez nas obowiązków nałożonych przez RODO), a także zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim klientów oraz współpracowników) i mienia – dotyczy to monitoringu pomieszczeń Spółki oraz nagrywanie rozmów w celach dowodowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

DANE SZCZEGÓLNE – WRAŻLIWE


5. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (tak zwanych danych wrażliwych) ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.


6. W zakresie danych kontrahentów, Spółka przetwarza jedynie te dane, które są niezbędne, aby wypełnić obowiązki nałożone na pracodawcę przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są jedynie osoby upoważnione przez Spółkę w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie wykonania łączącej nas z Państwem umowy / współpracy.

PRZEKAZYWNIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH


8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


9. Państwa dane osobowe będą przez Spółkę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji naszej współpracy – nie krócej niż do czasu jej zakończenia, ponadto dane po zakończeniu współpracy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (w tym ostatnim wypadku przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).

INFORMACJA O PRAWACH


10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
f. przenoszenia Państwa danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego posiadającego kompetencje do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia.


11. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@creativebtl.com lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 , 00-116 Warszawa.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH


12. Podanie Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym – jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne. Bez tego Spółka nie będzie mogła zawrzeć z Państwem umowy. Ponadto przepisy prawa, takie jak na przykład prawo podatkowe mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w tych przepisach wyznaczonym. Podanie danych może być niezbędne do wykonania określonej transakcji lub czynności na Państwa rzecz. Jeżeli klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Spółkę, Spółka może odmówić zawarcia umowy i wykonania usługi na Państwa rzecz.
Podanie danych dodatkowych, które nie są wymagane przez nas do zawarcia umowy jest dobrowolne, może się jednak zdarzyć, że bez ich podania Spółka nie będzie mogła świadczyć usługi w pełnym zakresie, o czym zostaną Państwo poinformowani na etapie zbierania Państwa danych.

PROFILOWANIE


13. Informujemy, że nie Spółka nie będzie podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywać profilowania.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w punkcie CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA powyżej.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się z treściami zawartymi w Informacji dotyczącej RODO i na podstawie tych informacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez firmę LUKKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 30 lok. 63, która to firma jest Administratorem moich danych osobowych. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji łączącej mnie z firmą LUKKA Sp. z o.o. współpracy. Ponadto oświadczam, że udzielam zgody na przetwarzanie moich danych w celach marketingu usług oferowanych przez Administratora, który dzięki temu będzie mógł telefonicznie lub korespondencyjne przedstawiać mi nowe oferty lub promocje.

bottom of page